Voer een zoekterm in

Contactgegevens_van_onze_bloggers_tekstschrijvers_socialmedia_tijgers

Algemene Voorwaarden Contented

Algemene voorwaarden Contented

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Aanbieding: Iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Contented waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten, blogs of social media uitingen
  • Opdrachtnemer: Contented
  • Opdrachtgever: Degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt
  • Algemene Voorwaarden: De onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen de Contented en Opdrachtgever
  • Opdracht: Het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten
  • Werk: Al datgene wat de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever maakt, onderneemt c.q. doet maken en of ondernemen

Art. 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, leveringen en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.

1.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer gebeuren door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of elektronische documenten.

 Art. 2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Contented, mondeling, schriftelijk, telefonisch of elektronisch zijn geheel vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij in een schriftelijke offerte nadrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte stukken, inlichtingen en/of specificaties worden naar beste weten verstrekt maar gelden steeds bij benadering en zijn voor Contented niet bindend.

2.3 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat Contented een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt of op het moment dat Contented een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Ook als een voorstel van Contented zonder offerte wordt bevestigd, is er sprake van een opdracht. Een referentie op onze website, is altijd onderdeel van de overeenkomst.

2.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien Contented dit schriftelijk heeft bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn daar dan op van toepassing.

2.5 Abonnementen die opdrachtgever bij opdrachtnemer afneemt, worden nooit stilzwijgend verlengd.

2.6 Annulering van de opdracht kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

2.7 Tussentijdse opzegging van een abonnement – van welke lengte dan ook – is niet mogelijk.

Art. 3. Opdrachten en Uitvoeringstermijn

3.1 Een door Contented opgegeven termijn waarbinnen een bepaalde opdracht wordt uitgevoerd heeft – tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft – slechts een indicatieve strekking.

3.2 De binding van Contented aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de opdracht vervalt indien de opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

3.3 Veranderingen in een al lopende opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen termijn wordt overschreden. Veranderingen die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de offerte kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.4 Overschrijdingen van de termijn van uitvoering als gevolg van (algemene) voorwaarden van andere door opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding indien de opdrachtnemer dit direct na bekend worden schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.

3.5 Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van een tekstschrijver, blogger of socialmedia-expert van Contented ontslaat Contented van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en schaden kan doen gelden. In geval van overmacht – zoals verwoord in artikel 3.5 – zal Contented de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende twee weken het recht een project of abonnement schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Contented het uitgevoerde gedeelte van een project of abonnement af te nemen en te vergoeden.

3.6 Wanneer een opdracht na bevestiging wordt aangevuld door de opdrachtgever, worden de extra kosten hiervoor apart in rekening gebracht. Wanneer de opdrachtgever een opdracht annuleert of wijzigt, behoudt Contented recht op de volle vergoeding zoals is vastgelegd in de offerte/opdrachtbevestiging. Contented is niet verplicht de reeds geschreven teksten te leveren.

 Art. 4. Vergoeding, kosten en tarieven

4.1 De vergoeding van de tekstschrijvers, bloggers en/of socialmedia-experts van Contented berust op abonnementen, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende abonnementstarief is opgenomen in de overeenkomst. Genoemde bedragen op deze website zijn, tenzij anders benoemd, in euro’s (€).

4.2 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.

4.3 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn bedragen altijd in euro’s, exclusief verschuldigde omzetbelasting (21%BTW).

4.4 De opdrachtgever zal de kosten van derden die worden gemaakt door Contented in het kader van contentprojecten of abonnementen rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via Contented dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.

4.5 Declaraties van de verschuldigde vergoeding en overige kosten worden maandelijks in abonnementsvorm gedaan. Bij losse schrijfopdrachten opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op de vergoeding en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.

4.6  Ook wanneer  de opdrachtgever geen gebruik maakt of slechts deels of gedeeltelijk gebruik maakt van de mogelijkheden binnen het  gekozen abonnement (content-, blog- en/of socialmedia-abonnement), wordt maandelijks achteraf een factuur gestuurd. Het opsparen of meenemen van diensten naar een volgende abonnementsmaand, valt gezien de abonnementsstructuur buiten het recht van de opdrachtgever.

4.7 Eventueel meer- en minderwerk kan tot stand komen wanneer taken dienen te worden uitgevoerd die niet vooraf schriftelijk, al dan niet mondeling zijn vastgelegd met de opdrachtgever. Meerwerk wordt altijd vooraf met toestemming gevraagd aan de opdrachtgever. Meerprijzen worden op basis van het gekozen abonnement berekend.

4.8 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van Contented onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.9 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de opdracht onmiddellijk te beëindigen.

Art. 5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Betaling dient te gebeuren – indien niet anders is overeengekomen – binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur aangegeven bankrekening

5.2 Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van de maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.

5.3 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van de relatie; deze bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 200,- bedragen.

 Art. 6. Geheimhouding

6.1 Contented en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever en opdrachtnemer die zij in het kader van de opdracht hebben uitgewisseld, waarvan zij weten of kunnen aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Art. 7. Intellectuele eigendom en Auteursrecht

7.1 Contentplannen, technieken, tools, instrumenten en middelen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in rapportages zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Contented. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen toestemming van Contented. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

7.2 Contented is te allen tijde gerechtigd haar naam te laten vermelden bij een publicatie. Opdrachtgever heeft vooraf toestemming nodig om het werk van Contented zonder vermelding openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken voor een ander dan afgesproken medium. Zonder toestemming is dit niet toegestaan.

7.3 Zolang hierover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, heeft Contented de vrijheid geleverde teksten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Bij online content, webteksten, blogs of socialmedia-uitingen heeft Contented het recht om verwijzingen of externe links te plaatsen naar de eigen website of socialmedia-kanalen ten behoeve van promotie.

Art. 8. Aansprakelijkheid

8.1 Contented kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in teksten of online uitingen indien de opdrachtgever deze heeft gecontroleerd en hieraan zijn goedkeuring heeft gegeven. Als de opdrachtgever geen controle wil uitvoeren, is Contented niet aansprakelijk voor eventuele fouten of negatieve gevolgen in welke vorm dan ook. Contented kan niet (financieel) aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden of eventuele schade die ontstaat door werk dat door Contented uitgevoerd is.

8.2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding dat Contented voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht en/of betreffend lopend – niet voorgaand – abonnement heeft ontvangen.

8.3 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever op schadevergoeding dienen binnen een half jaar na het einde van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

Art. 9. Rechts- en forumkeuze

9.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een opdracht of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.